top of page

Attention! For all festival participants younger than 18 years and their parents and mentors.

Предупредување! За сите учесници на фестивалот на возраст под 18 години и нивните родители и ментори. Услови за прием во активности на фестивалот е возможно единствено преку писмена дозвола од родителите или ментори, кои можат да го докажат нивниот официјален статус. Ве молиме сите јуниори кои доаѓаат на фестивалот без родители и наставници - симнете формуларот за апликација, пополните и подпишете дома и да донесете за регистрација. Ви благодариме однапред и ние чекаме за вас во Демир Капиjа како полноправни учесници во International Outdoor Festival фестивал

Attention! For all festival participants younger than 18 years.and their parents and mentors.

Access to the festival activity is possible only through the written permission from parents or mentors who can confirm their official status. Please all juniors who come to the festival on their own, download the application form and bring to registration. Thank you in advance.

We are waiting for you in Demir Kapija as full International Outdoor Festival participants!

Selected post
Recent posts
Archive
Search for tags
Find us
bottom of page